OŠ Ljudski vrt  Ptuj
Podružnica Grajena
Grajena 60, 2250 Ptuj 

Šola varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih poniževali drugi učenci, delavci šole in osebe, ki vstopajo v šolski prostor.
Svojo nalogo šola izvaja na osnovi pravil hišnega reda in drugih določil iz letnega delovnega načrta.

HIŠNI RED UREJA: 

I. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola

 1. Nadzor opravljajo vsi delavci šole.
 2. Dežurstva so pred poukom, v času odmora, neposredno po pouku, med malico, kosilom, ob dnevih dejavnosti, ob posameznih prireditvah, skratka ob vseh organiziranih dejavnostih šole.
 3. Šola je odprta od 7.10 do 16.20. Za učence prvih razredov, ki obiskujejo jutranje varstvo, je šola odprta že od 6.10 dalje. Po 16.20 je šola zaklenjena in učenci smejo v šolske prostore le v spremstvu delavca šole.
 4. Pouk se prične ob 8.10. Za učence, ki imajo izbirne predmete, dopolnilni pouk ali dodatni pouk pred začetkom rednega pouka, je začetek ure ob 7.20. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in se v učilnici mirno pripravijo na pouk.
 5. Po končanem pouku oz. dejavnosti učenci zapustijo šolo in se ne zadržujejo v šolskih prostorih in bližnji okolici, razen učencev OPB.
 6. V učilnicah se učenci po pouku lahko zadržujejo le z dovoljenjem učitelja, ki poskrbi tudi za nadzor.
 7. Če učenec ali starši pridejo v šolo po pozabljene stvari, lahko to opravijo le v spremstvu delavca šole.
 8. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, jedilnici, garderobi in sanitarijih med odmori poskrbijo dežurni učitelji skupaj z dežurnim učencem.
 9. V času delitve malice je v učilnici učitelj, ki je imel pred tem v tej učilnici pouk. Učenci malicajo izključno v razredu. Po malici dežurni učenci ločeno zbrane ostanke hrane in posodo odnesejo iz razreda v kuhinjo. Učilnico lahko zapustijo najhitreje ob 10.00.
 10. Učenci zapustijo učilnico, ko učitelj zaključi uro. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen. Za splošno urejenost učilnice je odgovoren reditelj skupaj z učiteljem. Skrbno se držimo ločenega zbiranja odpadkov.
 11. Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, pred učilnico mirno počakajo, da vsi odidejo iz učilnice. V primeru, da ob vstopu v učilnico zaznajo kakšne poškodbe ali nepravilnosti, o tem takoj obvestijo dežurnega učitelja.
 12. V odmorih in med učnimi urami učitelji skrbijo, da ne prihaja do namernega poškodovanja šolske lastnine. V primeru namernega poškodovanja šolske lastnine stroške poravnajo starši učenca, ki je poškodbo povzročil.
 13. Na celotnem območju šole je prepovedano kajenje.
 14. Učilnice in učencem dostopne prostore odklepajo učitelji in hišnik z vedenjem učitelja.
 15. Čas kosila je med 12.15 in 13.30. Učenci, ki imajo šest ur pouka, gredo na kosilo ob 30 in  imajo prednost pred ostalimi, ki so že končali s poukom.
 16. Učenci so vljudni do vseh delavcev šole in občasnih obiskovalcev ter ne pozabijo na pozdravljanje. Delavci šole jim odzdravijo.
 17. Učenci so se dolžni kulturno obnašati tudi na šolskih prireditvah.
 18. Na celotnem območju šole je prepovedano kajenje in uživanje vseh vrst alkoholnih in drugih opojnih napitkov.

II. Hranjenje garderobe

 1. Učenci pustijo obutev in določena oblačila v garderobnem prostoru, določenem za vsak razred.
 2. V copate se učenci preobujejo v garderobah.
 3. Če garderoba ni pospravljena, dežurni učenec opozori razrednega reditelja.
 4. V garderobah učenci ne puščajo vrednih predmetov. Za njih šola ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za kolesa pred šolo.

III. Varovanje in nadzor vstopa v šolo 

1. V času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, poteka dežurstvo strokovnih delavcev šole in učencev.
2. V popoldanskem času je možen vstop v šolo, če gre za redne ali vnaprej napovedane dejavnosti. Takrat je za nadzor zadolžen vodja dejavnosti ali drugi pooblaščeni delavec šole.
3. Gibanje staršev po šoli je dovoljeno le v spremstvu delavcev šole.

IV. Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev 

Dežurstva potekajo 10 minut pred poukom, v času odmora, neposredno po pouku, med malico, kosilom, ob dnevih dejavnosti, ob posameznih prireditvah, skratka, ob vseh organiziranih dejavnostih šole.

a) Dežurstvo strokovnih delavcev

  1. Razpored dežurstev strokovnih delavcev pripravi vodja podružnice v dogovoru s posameznim učiteljem.
  2. V primerih odsotnosti strokovnih delavcev vodja podružnice poskrbi za nadomeščanje dežurnih strokovnih delavcev.
  3. Dežurstvo strokovnih delavcev se začne deset minut pred začetkom pouka oziroma dejavnosti. Dežurajo tudi med odmori in ob odhodu učencev iz šole.
  4. Strokovni delavci nadzirajo, zagotavljajo red in varnost na hodnikih, v učilnicah, v garderobah, jedilnici in na straniščih. Pomagajo dežurnim učencem in rediteljem v oddelkih.

   

b) Dežurstvo učencev

  1. Razpored dežurstev učencev pripravijo razredniki in je vložen v mapo Dnevnik dežurstev.
  2. Dežurajo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ob dežurni mizi pri glavnem vhodu.
  3. Razrednik pred začetkom dežurstva z učenci ponovi navodila za dežurstvo in razjasni dileme.
  4. Dežurstvo traja od 7.30 do 13.30. V primeru obveznosti je potrebno poskrbeti za zamenjavo, ki mora biti zabeležena na dežurnem listu.
  5. Naloge dežurnih učencev:

  ~ Zjutraj skrbi za red pri vstopu v šolske prostore. Spomni učence na uporabo šolskih copat. Pazi na urejenost garderobnih prostorov – opozori razredne reditelje.
  ~ Vsakega obiskovalca prijazno pozdravi. Obiskovalce šole pospremi do želene odrasle osebe. Med obiskovalce spadajo tudi nekdanji učenci šole. V avli se smejo zadrževati samo učenci naše šole in starši, ki so prišli po svoje otroke. Drugim to ni dovoljeno.
  ~ V vsakem odmoru skrbi za red. Učence, ki ne upoštevajo pravil, dvakrat opozori, nato jih zapiše na dežurni list. O tem poroča dežurnemu učitelju. Razredniki morajo tedensko pregledati mapo dežurstev in se pogovoriti z vpisanimi učenci.
  ~ Obvešča razrede z okrožnico.
  ~  Poskrbi za kozarce in za red pri avtomatih z vodo.
  ~ Na malico lahko gre po glavnem odmoru, na kosilo pa ob 12. uri.
  ~ Skrbno vodi zapisnik o pomembnejših dogodkih.
  ~ V šoli je v šolskih copatih.
  ~ Dežurno mizo ima pospravljeno.
  ~ Odnaša pladnje iz jutranjega varstva.
  ~ Prinaša in odnaša malico učencem 2. razreda.
  ~ Opravlja naloge po naročilu dežurnega učitelja in ravnateljice.
  ~ Ne moti pouka z neprimernim vedenjem.

  V. Način informiranja učencev

 1. Učencem so na voljo naslednje informacije:
 2. ~ predstavitev šole na spletu;
 3. ~ brošura – Obvestila na začetku šolskega leta,
 4. ~ ustrezne vsebine na razrednih urah,
 5. ~ zapisniki sestankov Skupnosti učencev,
 6. ~ program aktivnosti,
 7. ~ oglasna deska, okrožnice,
 8. ~ radijske oddaje, šolsko glasilo Utrinki in Šolske novičke,
 9. ~ pisna obvestila učencem in staršem,
 10. ~ roditeljski sestanki, govorilne ure, seje Sveta staršev, Sveta zavoda, tim Zdrave šole, tim Ekošole, tim MČRK, ~ delavnice, okrogle mize, predavanja.

VI. Razno

1.Prinašanje žog v šolo in uporaba le-teh na igrišču v času pouka (od 7.00 do 16.20) ni dovoljena. Uporaba igrišča v času pouka je prepovedana tudi zunanjim uporabnikom.

2. V šolskih prostorih se uporabljajo šolski copati. Uporaba telovadnih copat je dovoljena le v telovadnici.

3. V času pouka je prepovedana uporaba mobilnega telefona in multimedijskih predvajalnikov. Prav tako je prepovedano vsakršno fotografiranje in snemanje učencev ali zaposlenih v šoli. Učenec, ki ne upošteva navodil o primerni uporabi omenjenih naprav, mu jih učitelj odvzame in o tem obvesti starše.

Pravila šolskega reda veljajo na vsem šolskem prostoru(v zgradbi, na dvorišču, igrišču in v okolici šole). 

Hišni red stopi v veljavo, ko se zaključi javna razprava in ga sprejmeta Skupnost učencev ter Svet staršev in ga potrdi ravnateljica.

(Visited 168 times, 1 visits today)